Selecteer een pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats opdracht

Wat is een arbeidsovereenkomst?

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken die gemaakt worden tussen werkgever en werknemer. Deze gaat in als u in dienst bent bij een baas en u loon ontvangt. Dit betekent dat u dan in loondienst bent. Dit heet dan een dienstbetrekking of dienstverband. Wij van advocatenkantoorzoeken.nl kunnen u helpen, indien u ontslagen wordt of als u een arbeidsovereenkomst wilt laten controleren of wijzigingen.

arbeidsovereenkomst

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

De werkgever moet uiterlijk binnen 1 maand nadat de werknemer is begonnen met werken de arbeidsovereenkomst schriftelijk overhandigen aan de werknemer. Hieronder staan de gegevens die in elk geval moeten worden opgenomen:

 • De gegevens van de werkgever en werknemer (naam en woonplaats).
 • De locatie(s) waar de werknemer werkzaam zal zijn.
 • De datum van indiensttreding van de werknemer.
 • Het soort werk dat de werknemer zal gaan verrichten.
 • Het aantal werkuren per week of per dag.
 • De duur van de arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd of onbepaalde tijd).
 • De hoogte van het salaris van de werknemer en de datum van uitbetaling.
 • De duur van de proefperiode.
 • Percentage vakantietoeslag.
 • Aantal vakantiedagen.
 • De opzegtermijn

Hieronder staan gegevens die eventueel kunnen worden opgenomen:

Weet u niet welke advocaat het beste past bij uw zaak?

Vul het formulier in via onderstaande knop. Door uw gegevens en uw juridisch probleem achter te laten koppelen wij uw zaak met maximaal 4 advocaten die passen bij uw zaak. Dit is gratis en geheel vrijblijvend!

Plaats opdracht

Collectieve arbeidsovereenkomst

Een collectieve arbeidsovereenkomst, ook wel cao genoemd, is een overeenkomst waar afspraken in staan over de arbeidsvoorwaarden.  U kunt denken aan betaling van overuren, toeslagen, loon, proeftijd, werktijden, pensioen en opzegtermijnen.

Arbeidsvoorwaarden collectieve arbeidsovereenkomst en wettelijke afspraken

Er zit verschil tussen de regels vastgelegd in de cao en de wettelijke regels omtrent arbeidsvoorwaarden. Een voorbeeld hiervan is dat het in de cao vastgestelde loon hoger ligt dan het wettelijke minimumloon. Een ander verschil is dat het aantal vakantiedagen vastgesteld in de cao meer is dan het wettelijke vereiste. De in de cao gestelde afspraken mogen niet in strijd zijn met de wettelijke regels. Zo moet rekening worden gehouden met het wettelijk vastgestelde minimumloon en vakantiedagen.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde en onbepaalde tijd worden gesloten. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is een tijdelijke overeenkomst. Dit wil zeggen dat in de overeenkomst een duidelijke afspraak wordt gemaakt over de datum van indiensttreding en de datum van uitdiensttreding. Dit kan bijvoorbeeld één jaar zijn, maar ook een half jaar of een bepaald aantal maanden. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan ook opgesteld worden voor bijvoorbeeld een project, waarvan de einddatum dus nog niet vast staat.

Einde overeenkomst bepaalde tijd

Normaal gesproken stopt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als de afgesproken tijd van de overeenkomst is verlopen. De opdrachtgever hoeft dus de werknemer niet te ontslaan, maar hij moet wel tijdig aangeven of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt. Indien de overeenkomst niet verlengd wordt, eindigt deze van rechtswege. In principe kan een overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds stop gezet worden. 

Uitzonderingen vroegtijdig stoppen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

 • Er kunnen afspraken gemaakt worden in de arbeidsovereenkomst met betrekking tot vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. Dit moet duidelijk in de arbeidsovereenkomst opgenomen zijn, en tevens moet deze mogelijkheid voor zowel werknemer als werkgeven openstaan. Hiervoor zijn wel de wettelijke regels voor opzegging van toepassing.
 • Indien beide partijen overeenkomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd omgezet moet worden naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Indien er een cao op de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van toepassing is, kan in de collectieve arbeidsovereenkomst staan dat de arbeidsovereenkomst toch opzegbaar is ondank dat deze is aangegaan voor bepaalde tijd.
 • Als de afgesproken tijd in de arbeidsovereenkomst is verstreken en de werknemer blijft het werk van de werkgever uitvoeren zonder tegenspraak, kan er worden aangenomen dat de arbeidsovereenkomst is verlengd met de voorwaarden die eerder zijn afgesproken. Het automatisch verlengen van de arbeidsovereenkomst kan maximaal met één jaar zijn.
contractenrecht rechtsgebied

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt ook wel een vast contract genoemd.  In een overeenkomst voor onbepaalde tijd staat niet vermeld wanneer de overeenkomst stopt. In de meeste gevallen geeft de werkgever eerst een overeenkomst voor bepaalde tijd, die uiteindelijk omgezet wordt naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De werknemer moet de werkgever eerst overtuigen, waarna de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden krijgt.

In sommige cao’s staat beschreven dat het niet toegestaan is om een overeenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten of dat er extra regels zijn verbonden aan een contract voor bepaalde tijd. Indien er toch een arbeidsovereenkomst afgesproken wordt zonder dat de regels van de cao van toepassing zijn, zal er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan van rechtswege overgaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, indien de afgesproken tijd niet meer van toepassing is. Hierbij kunt u denken aan het feit u aangenomen wordt ter vervanging van een zieke medewerker, maar deze werknemer niet meer beter wordt.

Indien de afgesproken tijd in de overeenkomst voor bepaalde niet objectief bepaalbaar is, hierbij kunt u denken aan “te weinig werk”, zal er een overeenkomst onbepaalde tijd ontstaan. Te weinig werk kan objectief niet worden bepaald.

Indien er geen tijdsduur vermeld staat in overeenkomst, kan men ervan uit gaan dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd alleen beëindigd kan worden, indien de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt.

personen-en-familierecht rechtsgebied

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst

Als u ontslagen bent door u werkgever, is de werkgever wettelijk verplicht zich te houden aan de vastgestelde opzegtermijn. Dit betekent dus dat de werkgever tijdig aan u moet melden dat u ontslagen wordt. Indien u in uw proefperiode zit of als u op staande voet ontslagen wordt, geldt er geen opzegtermijn.

Opzegtermijn ontslagprocedure

Sinds de nieuwe wetgeving in juli 2015 wordt de ontslagprocedure via het UWV, meegenomen in de opzegtermijn. Het is wettelijk wel verplicht dat er minimaal een opzegtermijn van 1 maand overblijft. Indien het ontslag middels de kantonrechter gaat houdt de rechter in de meeste gevallen rekening met de opzegtermijn.

Wettelijke opzegtermijn

In de meeste gevallen staat de opzegtermijn vermeld in de arbeidsovereenkomst of in de cao. Indien dit niet het geval is, moet de werkgever zich houden aan de wettelijke opzegtermijnen.

Arbeidsduur Opzegtermijn
Minder dan 5 jaar  1 maand
Tussen de 5 en 10 jaar  2 maanden
Tussen de 10 en 15 jaar  3 maanden
15 jaar of langer  4 maanden

Individuele arbeidsovereenkomst

In een individuele arbeidsovereenkomst staan de afspraken over de rechten en plichten die de werkgever en werknemer tegen over elkaar hebben.

Hierin staan afspraken die geldig zijn voor de medewerker zoals bijvoorbeeld het loon, de tijdsduur, inschaling etc. Hierin wordt er vaak gewezen naar de cao omdat er anders dubbele afspraken staan.

De inhoudt mag niet slechter zijn dan de cao-bepalingen. De cao-bepalingen werken automatisch en dwingend door bij de overeenkomst, ook al bent u geen lid van een cao.

De afspraken mogen niet afwijken van de cao-bepalingen.

Rechtsvermoeden van omvang arbeidsovereenkomst uitgestelde prestatieplicht

Een werkgever krijgt na zes maanden te maken met rechtsvermoeden van omvang arbeidsovereenkomst uitgestelde prestatieplicht. Dit houdt in dat een werknemer een arbeidsovereenkomst dient te krijgen gelijk aan het gemiddelde aantal gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden. Dit houdt in dat de werknemer ook loon krijgt door bepaalde reden die buiten de macht van de werkgever vallen. Een voorbeeld hiervan is ziekte.

In de cao mag van bovenstaande regel worden afgeweken, indien hierin staat vermeld dat de loonbetalingsplicht niet van toepassing is.

voorwaarden arbeidsovereenkomst

Minimaal aantal uren arbeidsovereenkomst uitgestelde prestatieplicht

Indien de werkgever een werknemer met een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht in dienst heeft, is de werkgever verplicht om minimaal 3 uur loon te betalen.

De Wet Werk en Zekerheid

Als het gaat om een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, is de duur van de overeenkomst per januari 2016 beperkt tot maximaal 6 maanden. Hierop zijn 2 uitzonderingen:

 • Indien u werkt via een uitzendbureau mogen de 6 maanden verlengd worden naar maximaal 78 gewerkte dagen.
 • Als het gaat om incidentele werkzaamheden zonder vaste omvang en die staan in de cao.

Minimaal aantal uren arbeidsovereenkomst uitgestelde prestatieplicht

Indien de werkgever een werknemer met een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht in dienst heeft, is de werkgever verplicht om minimaal 3 uur loon te betalen.

Voorwaarden arbeidsovereenkomst

U krijgt een arbeidsovereenkomst als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Als u loon krijgt voor het werk dat u doet. In de meeste gevallen krijgt u geld als loon. Het bedrag boven het wettelijke minimumloon mag de werkgever ook in natura betalen. Hierbij kunt u denken aan een woning of eten. Opties en aandelen kunnen ook hieronder vallen.
 • U bent in dienst van een werkgever. U krijgt opdrachten van de werkgever en uw werkgever bepaalt wat u doet.
 • Het opgegeven werkt voert u zelf uit.

Addendum arbeidsovereenkomst

Addendum arbeidsovereenkomst zijn afspraken die aanvullend zijn op de bestaande arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Indien u gebruik maakt van een addendum arbeidsovereenkomst hoeft er geen nieuwe arbeidsovereenkomst gemaakt te worden, een addendum arbeidsovereenkomst is dan voldoende.

Geen arbeidsovereenkomst

Is er geen arbeidsovereenkomst afgesproken? Indien u voldoet aan bovenstaande voorwaarden en u werkt 3 maanden wekelijks, of u werkt minimaal 20 uur per maand voor 1 werkgever, dan heeft u het recht om ervan uit te gaan dat er een overeenkomst is. Het gevolg hiervan is dat de werkgever u minimaal het minimumloon moet uitkeren en u niet zonder goede reden mag ontslaan. Indien uw werkgever het hier niet mee eens is, moet hij bewijzen dat er geen arbeidsovereenkomst is.